Foreningens vedtægter

Navn, Hjemsted og Formål:

§ 1.

Foreningens navn er Udlejerforeningen Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg.

§ 2.

Foreningens formål er at varetage udlejernes tarv i Svendborg og omliggende kommuner.
I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:
at varetage udlejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og de kommunale myndigheder,
at virke for, at udlejernes berettigede inte­resser repræsenteres ved valg til kommunal­bestyrelser og besættelse af pladser i nævn, kommissioner, kredit­anstalter og andre institutioner, der særlig berører udlejerstanden,
at følge administrationen af de love, som berører udlejernes interesser, særlig skattelovgivningen samt sundheds- og politiforskrifterne,
at yde bistand til foreningens medlemmer ved håndhævelsen af deres rettigheder eller andre berettigede interesser såvel juridiske som tekniske.

Medlemmer:

§ 3.

Som medlem kan genoptages enhver ejer af ejendom eller grund i Svendborg og omliggende kommuner.

Selskaber kan optages som medlemmer på samme måde som enkeltpersoner, men selskabet skal da angive en bestemt person, der er berettiget til at udøve medlemsrettighederne på selskabets vegne.

§ 4.

Den, som ønsker at blive medlem af foreningen, skal indgive begæring til bestyrelsen, der afgør, hvorvidt den pågældende skal optages som medlem. Ingen har ret til at forlange sig optaget.

§ 5.

Enhver der optages som medlem modtager skriftlig meddelelse herom og får samtidig tilsendt et eksemplar af foreningens vedtægter.

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårligt.

§ 6.

Medlemsretten bortfalder ved et medlems død, dog at pligten til at betale kontingent først bortfalder med udgangen af det år, i hvilket dødsfaldet meddeles foreningen.

Endvidere bortfalder medlemskabet ved udmeldelse med mindst 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Et medlem der er i restance med kontingent kan slettes af foreningen, dog skal der, når den pågældendes bopæl er foreningen bekendt, forinden gives ham meddelelse herom med 1 måneds varsel.

Når et medlem ophører med at være ejer af fast ejendom, overgår den pågældende til at være passivt medlem, medmindre medlemmet fremsætter begæring om fritagelse med udgangen af det år, hvor afhændelsen sker. Bestyrelsen kan i øvrigt i særlige tilfælde dispensere fra fristens overholdelse.

§ 7.

Et medlem kan udelukkes af foreningen når den pågældende efter bestyrelsens skøn modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser. Sådan udelukkelse kan kun ske efter indstilling fra bestyrelsen og ved beslutning af en generalforsamling med to trediedeles af de afgiven stemmer. Udelukkelse kan ikke indbringes for domstolene bortset fra spørgsmålet om, hvorvidt den foreskrevne fremskrevne fremgangs­måde er iagttaget. Et udelukket medlem kan på ny optages i foreningen i overensstemmelse med de i § 4 indeholdte bestemmelser.

Generalforsamling:

§ 8.

Generalforsamlingen har indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser den øverste myndighed i foreningens anliggender.

§ 9.

Den ordinære generalforsamling afholdes årligt inden april måneds udgang.

Ekstraordinær generalforsamling af­holdes efter bestyrelsens beslutning eller når mindst 40 medlemmer, der i mindst 1 år har været medlemmer af foreningen til foreningens formand fremsætter skriftlig begæring derom, hvilken begæring tillige skal indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag der ønskes sat under afstemning.

Sager som af medlemmer ønskes forelagt den ordinære generalforsamling må skriftligt motiverede være tilstillet formanden inden 1. februar.

§ 10.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde en kort an­givelse af de spørgsmål som kommer til behandling. Indgivne forslag samt regn­skaber, der skal forelægges generalforsamlingen, skal henligge på foreningens kontor til eftersyn mindst 8 dage før generalforsamlingen.

§ 11.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende sager:
1. Beretning om foreningens tilstand og virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Valg af 2 revisorer.
5. Eventuelle forslag, jf. § 9.
6. Eventuelt.

§ 12.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen foreslået dirigent, der afgøre alle spørgsmål vedrørende fremgangsmåde.

Afstemningen foretages som regel ved håndsoprækning medmindre dirigenten finder anledning til at kræve skriftlig af­stemning, eller sådan forlanges af bestyrel­sen eller af halvdelen af de tilstedeværende medlemmer.

§ 13.

På generalforsamlingen har hvert aktivt medlem 1 stemme. Stemmeretten kan kun udøves personligt.

§ 14.

På generalforsamlingen afgøres de forelagte sager ved simpel stemmeflerhed. Til forandringer af vedtægterne eller tilføjelser til disse kræves dog, at beslutningen træffes med to tredjedele af de afgivne stemmer. Foreningen kan ikke opløses når 20 medlemmer ønsker at den skal bestå.

§ 15.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten og danner bevis for, hvad der på generalforsamlingen er sket.

Bestyrelsen:

§ 16.

Foreningens bestyrelse består af 5 aktive medlemmer.

Af bestyrelsens medlemmer afgår hvert år på den ordinære generalforsamling efter tur 3 medlemmer og hvert andet år 2 medlemmer, idet hvert medlem vælges for en toårig periode.

§ 17.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en kasserer, hvis funktioner fastsættes af bestyrelsen, samt en sekretær. Valgene gælder for et år regnet fra en ordinær gene­ralforsamling til næste ordinære generalforsamling.

§ 18.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.
Foreningen tegnes af formanden i forbindelse med 2 andre medlemmer af bestyrelsen. Afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kan dog kun ske ifølge generalforsamlingsbeslutning.

§ 19.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller 2 af bestyrel­sens medlemmer forlanger det.

På bestyrelsesmøderne fører formanden forsædet og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

På bestyrelsesmøderne træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. For at beslutningerne skal have gyldighed må i det mindste 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede på mødet.

Over bestyrelsesmøderne føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, hvis beslutninger for at være bindende for foreningen forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Vedtægterne blev vedtaget på den ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 1983 og ændret på generalforsamlingen den 24. marts 1999.

Bestyrelsen for Udlejerforeningen
Svendborg d. 4. februar 2000:

J. Bertel Rasmussen, Ole Jacobsen.
Olav Grønn Hansen, Herman Sabro og Lilly Jeppesen.