Foreningens vedtægter

Vedtægter for

Udlejerforeningen Svendborg

CVR-nr. 13955638

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Udlejerforeningen Svendborg.

1.2 Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune.

2 Formål

2.1 Foreningens formål er at varetage udlejernes tarv i Svendborg og de omkringliggende kommuner. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:

2.2 at varetage udlejerens fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og de kommunale myndigheder,

2.3 at virke for at udlejernes berettigede inte¬resser repræsenteres ved valg til kommunal-bestyrelser og besættelse af pladser i nævn, kommissioner og andre institutioner, der særlig berører udlejerstanden,

2.4 at følge administrationen af de love, som berører udlejernes interesser,

2.5 at yde bistand til foreningens medlemmer ved håndhævelsen af deres rettigheder eller andre berettigede interesser såvel juridiske som tekniske.

3 Medlem

3.1 Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person, der udlejer et eller flere lejemål.

3.2 Optagelse sker efter begæring, idet bestyrelsen afgør om vedkommende skal optages, idet ingen har ret til at blive optaget.

3.3 Såfremt juridiske personer optages som medlem udøves medlemmets rettigheder af den tegningsberettigede. Hvis tegningsretten for den juridiske person kun kan udøves af flere personer i forening, skal medlemmet have meddelt foreningens bestyrelse, hvem der kan tegne medlemmet i forhold til udøvelse af medlemmets rettigheder, hvilket noteres i medlemskartoteket. Indtil sådan besked er givet, kan medlemmet ikke udøve sine rettigheder, herunder stemme på generalforsamlinger.

3.4 Kontingent for medlemskab fastsættes af generalforsamlingen og opkræves for et år af gangen.

3.5 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis den pågældende har gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelseaf sine pligter eller på anden måde groft har modarbejdet foreningens målsætninger og interesser. Bestyrelsens beslutning om ekslusion kan af medlemmet kræves forelagt og godkendt af generalforsamlingen. Godkendelse kræver simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

4 Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i april måned.

4.3 Generalforsamlinger indkaldes ved elektronisk post til de noterede medlemmer med et varsel på mindst 14 dage.

4.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Gennemgang af budget til orientering og fastsættelse af kontingent

5. Evt. forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

4.5 Forslag fra et medlem til behandling på den ordinære generalforsamling skal afgives skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af februar måned. Evt. forslag skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamling. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt antal opstillede kandidater til de bestyrelsesposter, der er på valg, skal bestyrelsen inden 4 uger fra den ordinære generalforsamling afholde en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge kandidater til de resterende bestyrelsesposter.

4.6 Kandidater til bestyrelsen, som suppleant og revisor skal være meddelt bestyrelsen skriftligt inden udgangen af februar for at være valgbare. Kandidaterne skal ved navn fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

4.7 På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

4.8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.9 Afstemning foregår skriftligt, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis bestyrelsen eller mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer kræver det.

4.10 Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal, medmindre andet er foreskrevet i vedtægterne.

5 Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes ved bestyrelsens beslutning eller såfremt 40 medlemmer kræver det.

5.2 Indkaldelse sker på samme måde og med samme varsel som ved ordinær generalforsamling.

5.3 Vedrører den ekstraordinære generalforsamling valg af medlemmer til bestyrelsen, valg af suppleant eller revisor, skal kandidaterne fremgå af indkaldelsen for at være valgbare. Bestyrelsen skal derfor inden indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling ved elektronisk post og med en frist på mindst 14 dage opfordre medlemmerne til at fremkomme med forslag til kandidater.

5.4 Pkt. 4.7, 4.8, 4.9 og 4.10 finder også anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.

6 Bestyrelse

6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

6.2 I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer.

6.3 Hvert medlem vælges for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

6.4 Bestyrelsen vælger selv en formand hvert år efter generalforsamlingen.

6.5 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deltager. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

6.7 Over bestyrelsesmøderne føres en protokol.

7 Suppleant

7.1 Generalforsamlingen vælger hvert år en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen kan beslutte at suppleanten deltager på bestyrelsesmøder, som observant.

8 Foreningens regnskabsår

8.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

8.2 Revision af foreningens regnskaber foretages af en af ge¬neralforsamlingen valgt registreret eller statsautori¬se¬ret revisor.

9 Tegningsregler

9.1 Foreningen tegnes af formanden og to menige bestyrelsesmedlemmer.

10 Elektronisk kommunikation

10.1 Foreningen kan anvende elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen med medlemmerne. Herunder kan tilmelding til generalforsamling, indkaldelse til generalforsamling, herunder dagsorden, beslutningsforslag, årsrapport og andre dokumenter, referat af generalforsamling, og andre generelle og individuelle oplysninger kommunikeres elektronisk.

10.2 Kommunikation mellem foreningen og medlemmerne foregår via de elektroniske adresser, som parterne har oplyst over for hinanden.

11 Vedtægtsændringer og opløsning

11.1 Vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kan af generalforsamlingen alene vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

11.2 Ved ophør tilfalder foreningens formue Danske Udlejere.

Nærværende vedtægter er vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling afholdt den 4. december 2023.